.رویه‌ها و سیاست‌ها را مدنظر قرار دهند ،COVID-19 مشاغل وظیفه دارند برای جلوگیری از انتقال

مشاهده اقدامات ایمنی جهت رعایت بهداشت عمومی و دستورالعمل‌های مخصوص هر بخش برای کسب و کار یا
شرکت شما که در طرح بازگشایی مشاغل استان انتاریو در نظر گرفته شده است

اطلاعات بیشتر در

Complementary Content
${loading}