.طبق قانون بازگشایی انتاریو، استفاده از ماسک یا پوشاندن دهان و بینی در کلیه اماکن سربسته عمومی در سراسر انتاریو

.شامل مشاغل، مراکز خدماتی، محل کار و بخش‌های عمومی آپارتمان‌ها، مجتمع‌ها و محل‌های اسکان بجز موارد محدود

.اجباری است

استفاده از ماسک یا پوشاندن دهان و بینی در وسیله نقلیه‌ای که به عنوان وسیله شرکت یا سازمان استفاده می‌شود نیز

اجباری است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجباری بودن ماسک یا پوشش صورت به آئین نامه قانون بازگشایی

.انتاریو مراجعه کنید

Complementary Content
${loading}